0920-222 552 info@bothniagruppen.se

SÄRSKILD STÄLLNINGSUTBILDNING

SÄRSKILD STÄLLNINGSUTBILDNING

Utbildningens längd: 80h, varav 40h hemstudier och 40h lärarledd.

Särskild utbildning ger behörighet att montera, demontera och ändra i ställningar över 9m.

För att minska antalet olyckor och för att öka medvetandet om man bör tänka på vid arbete med ställningar finns från och med 1 juli 2006 krav på att alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställningar ska ha genomgått utbildning.

Även de som arbetar på ställning, arbetsledare och andra som bör känna till säkerhetskraven för arbetet.

Denna utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på särskild utbildning om ställningar enligt föreskrifterna AFS 2013:4 ”Ställningar”.

ALLMÄN STÄLLNINGSUTBILDNING

ALLMÄN STÄLLNINGSUTBILDNING

Utbildningens längd: 16h, varav 8h hemstudier och 8h lärarledd.

Allmän utbildning om ställningar, är en (AFS 2013:4) utbildning för dig som arbetar med ställningar upp till 9 meter. För att minska antalet olyckor och för att öka medvetandet om vad man bör tänka på vid arbete med ställningar, så finns det krav från Arbetsmiljöverket om att alla som bygger, ändrar, nedmonterar och ansvarar för ställningar, skall ha genomgått en teoretisk utbildning.

Denna utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på ställningsutbildning upp till 9 meter enligt föreskrifterna AFS 2013:4 ”Ställningar”.

MOBILA ARBETSPLATTFORMAR

MOBILA ARBETSPLATTFORMAR

Utbildningens längd: 8h, varav 4h teori och 4h praktik.

Utbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med lift, exempelvis saxlift, skylift och bomlift. Det är en kurs för förare, arbetsledare, platschefer samt personer som i sitt arbete behöver kunskap om liftar och de arbetsmiljömässiga regler som gäller kring dessa.

AFS 2006:6 § 29, kräver att alla som använder mobila arbetsplattformar, skall inneha en dokumenterad utbildning som skall kunna styrkas med ett utbildningsbevis.

Föreståndare Brandfarlig vara

Bothniagruppen och Basic Safety bjuder in till en öppen utbildning
Föreståndare brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor skall den som har tillstånd för hantering eller förvaring av brandfarliga och explosiva varor ha en utsedd föreståndare för verksamheten.

Målet med utbildningen
Utbildningen behandlar din roll som föreståndare och dina uppgifter vad gäller förvaring och hantering av brandfarlig vara. Målet är att du ska bli mer riskmedveten och kunna informera övrig personal om vilka regler och rutiner som gäller brandfarliga varor. Utbildningen behandlar också din roll i det systematiska brandskyddsarbetet.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler
  • Brandfarliga varors egenskaper
  • Tillsyn
  • Riskutredning
  • Föreståndarens uppgifter
  • Atex
  • Kontrollrutiner
  • Systematiskt brandskyddsarbete


För vem

Föreståndare brandfarlig vara riktar sig till den som blivit tilldelad rollen som föreståndare samt andra som kan ha behov av att ha denna kunskap.

Praktisk information
Utbildningspasset tar ca 7 timmar. kursmaterial samt lunch och fika ingår.

När
Höst 2019

Pris
3 950SEK per person exkl. moms

Utbildningsledare

Fredric Lundkvist – Basic Safety

Anmälan
Bothniagruppen AB
Mail: linus@bothniagruppen.se
Tel: 072 557 35 52

Internrevision, Miljö – Kvalitet – Arbetsmiljö i Stockholm

Inbjudan till öppen utbildning. Fokus – Kvalitet, miljö, arbetsmiljö i Stockholm

Internrevision – Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Internrevisionen är ett kostnadseffektivt verktyg för att utveckla alla typer av verksamheter. Resultatet från den interna revisionen ska både användas som ett beslutsunderlag för ledningen och fungera som ett verktyg i det ständiga förbättringsarbetet. Alla organisationer som är tredjepartscertifierade mot ett eller flera ledningssystem behöver göra återkommande internrevisioner.
Syfte
Kunskap och färdigheter om hur man planerar och genomför internrevision av en organisations ledningssystem. Med ledningssystem avses ett infört arbetssätt som utgår från samtliga eller någon av standarderna ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 (ISO 45001).

Målgrupp
Till er som skall utföra interna revisioner och ni som har ansvar för att planera och samordna interna revisioner.

Pris
Två-dagars utbildning 7 950 kr/deltagare inkl. dagskonferensavgift, exkl. moms.

Datum och Plats
höst luleå

Utbildningskonsult

Mikael Larsson – Sedan 1991 har Mikael arbetat med strukturer i företag och organisationer. Detta har bestått i att som konsult tillsammans med kund arbetat fram ledningssystem baserade på en eller flera av standarderna ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1 alternativt OHSAS 18001 (ISO 45001).

I arbetet som konsult har han hjälpt mer än 100 företag och organisationer, i alla möjliga branscher och storlekar samt både tjänste- och varuproducerande, med att bygga system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1 samt OHSAS 18001).

Arbetat som revisor (ISO 9001) åt Det Norske Veritas mellan 1995-2010. Revisionerna har utförts i hela Sverige.

Innehåll/Program
Dag 1
09.00-12.00   Grundläggande utbildning om vad miljö, kvalitet, arbetsmiljö samt ledningssystem är och innebär
12.00-13.00   LUNCH
13.00-14.00   Forts med förmiddagens program
14.00-17.00   Genomgång av delar av standarderna ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001

 Dag 2
09.00-12.00   Revisionsteknik
Förberedelse inför revisionsövning
12.00-13.00   LUNCH
13.00-15.30   Forts förberedelse samt utförande av revision
15.30-17.00   Formulering av avvikelser
Dessutom gruppövningar och diskussioner.

ESA – Instruerad Person

ESA – Instruerad Person

ESA står för elsäkerhetsanvisningar och omfattar alla typer av elektriska anläggningar.
Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som behövs för att kunna utföra arbetsuppgiften.
De flesta stora energi- och nätägare har gemensamt bestämt att alla som arbetar inom deras anläggningar ska ha läst ESA instruerad vilket ger anvisningar för hur arbetet ska organiseras och vilka krav som ställs på innehavaren av en elanläggning respektive entreprenörens/arbetsgivarens åtagande för att arbetet ska bedrivas på ett säkert sätt.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

INNEHÅLL: 
– Elfaran.
– Olycksfall.
– Arbete nära kablar.
– Riskhantering.
– Skötselåtgärder.
– Organisation.

Kursen passar dig som är:
Yrkesarbetare, icke elfackkunnig men ska arbeta där det finns elektrisk fara.

När:
höst

Pris:
3 695 SEK

I priset ingår:
Lunch, fika, kursintyg

Utbildningsintygets giltighet: 3år.

Utbildningsledare:
Lars-Ivan Tuolja