0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Byggprojektledning 

Hur man planerar, leder och avslutar en utvecklingsinsats som bedrivs i projektform.

Målet med kursen
Grundläggande projektledning ger dig tekniker och metoder hur man planerar, leder och avslutar en utvecklingsinsats som bedrivs i projektform. Du får förståelse för projektförloppet och lär dig att använda projektmodeller som stöd och verktyg.

Vi går igenom verktyg och modeller för bland annat målformulering, resurs, tidsuppskattning och riskanalyser. Relaterat till ledarskap och självinsikt tar vi oss igenom projektkonceptet från start till mål där du lär dig vad som ska göras i respektive projektfas.

För vem?
Kursen vänder sig främst till nuvarande och blivande projektledare eller delprojektledare, men även till andra som arbetar i eller med projekt.

Programpunkter
– Projektarbete – definition, faser, beslutspunkter och milstolpar
– Grundläggande ledarskap
– Gruppdynamik – FIRO
– Kommunikation, motivation och konflikthantering
– Bedömning av projekt – affärsmässighet, tid och resursåtgång
– Att säga nej till projekt
– Relevanta och mätbara mål
– Projektorganisationen – roller och ansvar
– Gantt-schema, WBS, POP och SWOT: arbetsmetoder
– Riskanalys och riskhantering
– Framgångsfaktorer för lyckad leverans och avslut

Investering
8 900 SEK

När
kontakta oss för datum

Anmälan och frågor
Bothniagruppen AB
Tel: 0920-222 552
Mail: info@bothniagruppen.se