0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Bothniagruppen e-Learning
Som ett komplement till vårt ordinarie utbud av utbildningar erbjuder vi även genom vårt koncept Bothniagruppen e-Learning ett brett utbud av utbildningar via dator, surfplatta eller smartphone. 

I Bothniagruppen e-learning finns två typer av utbildningsformer:
Livestreaming; där går ni en utbildning som är lärarledd, ni kan ställa frågor och interagera med våra duktiga utbildare.
– Webbutbildning; Där gör ni en utbildning i en webbaserad miljö, bestämmer själv vilken takt ni önskar gå utbildningen.

                                    Live-Streamade utbildningar
BAM – Bättre Arbetsmiljö uppspeedad 2 dagar
Klassisk BAM-utbildning som vi kör över livestream
Planerade datum: kontakta oss för aktuella datum

Entreprenadjuridik grund 2 dagar
Kursen lär dig vilka regler som gäller och på så sätt kan du undvika tidsödande processer som kostar både energi och pengar. Denna kurs är mycket givande för dig som kommer i kontakt med anbud, avtal, AB 04 och ABT 06 i ditt arbete – oavsett entreprenadtyp.
Planerade datum: kontakta oss för aktuella datum
Pris:8 500 SEK

Excel för självlärda 3,5 timmar (kontakta oss för nästa utbildningstillfälle)
Ta chansen att byta ut timmars arbete mot ett par snabba klick samtidigt som du får helt nya möjligheter. Du får massor med användbara tips och många aha-upplevelser under kursdagarna. Kursen är pedagogisk upplagd och vi kommer hela tiden att varva kursledarens exempel med egna övningar.  Självklart sitter du vid en egen dator hela kursen. Excel för Självlärda passar alla.
Planerade datum:  kontakta oss för aktuella datum
Pris: 1 850 SEK

Internrevision – Miljö och kvalitet
Internrevisionen är ett kostnadseffektivt verktyg för att utveckla alla typer av verksamheter. Resultatet från den interna revisionen ska både användas som ett beslutsunderlag för ledningen och fungera som ett verktyg i det ständiga förbättringsarbetet. Alla organisationer som är tredjepartscertifierade mot ett eller flera ledningssystem behöver göra återkommande internrevisioner.
Planerade datum: kontakta oss för aktuella datum
Pris: 4 500 SEK

Excel 2.0 3,5 timmar (kontakta oss för nästa utbildningstillfälle)
För att gå denna utbildning, är det bra om ni gått vår utbildning ”Excel för självlärda” eller liknanade.
I denna utbildning kommer vi mer att gå in på djupet i Excel inbyggda funktioner, såsom; hantera och analysera stora datamängder, som filtrering, diagram, pivottabeller och pivotdiagram.
Planerade datum: kontakta oss för aktuella datum
Pris: 1 850 SEK

Microsoft Teams 2,5 timmar (kontakta oss för nästa utbildningstillfälle)
Konsten att hantera möten i dessa tider

Heta Arbeten 5h
Vi kan nu erbjuda klassisk Heta Arbeten utbildning på distans via Livestream, vi har flertalet bokade tillfällen.

Planerade datum:  Varje Torsdag
Pris: 2 450 SEK

BAS P/u – Byggarbetsmiljösamordnare
Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och en för utförande (BAS-U) som ska utses av byggherren. Den som utses ska kunna styrka utbildning och erfarenhet för att inneha rollen. Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS-P och BAS-U.
Planerade datum:  kontakta oss för aktuella datum
Pris: 4 500 SEK

Allmän Ställning 7h
Allmän ställningsutbildning motsvarar kraven för ställningar med arbetshöjden upp till 9 meter. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen.

Planerade datum:  kontakta oss för aktuella datum
Pris: 2 250 SEK

Säkra lyft 4h (kontakta oss för nästa utbildningstillfälle)
Utbildning för lastkopplare och signalmän.

Lift repetition 4h
Liftutbildning – repetition är en del av liftläroplanen (LLP). Under en fyratimmarsdag ser vi till att fräscha upp dina kunskaper så att du får det du behöver för att få fortsätta jobba med de mobila arbetsplattformar som du tidigare utbildats för.

Planerade datum:  22 okt fler datum bokas kontinuerligt
Pris: 2 250 SEK

Fallskydd 4h (grund)
Fallskydd för alla som kommer i kontakt med arbeten på höjd: takarbetare, byggnadsarbetare, ställningsarbetare, snöskottare med flera.
Planerade datum: kontakta oss för aktuella datum
Pris: 2 250 SEK

Särskild Ställning
Planerade datum: kontakta oss för aktuella datum
Pris: 9 950 SEK

Tilläggsutbildning om Väderskydd
Planerade datum: kontakta oss för aktuella datum
Pris: 3 900 SEK

ESA Instruerad person 6h (kontakta oss för nästa utbildningstillfälle)
ESA Instruerad person riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning och behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet är organiserat och bli medveten om de elrisker som kan förekomma.

                                   Våra godkända webbutbildningar
PCB sanering och inventering
Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om de säkerhetsaspekter och den rivningsteknik som gäller för rivning av en byggnad eller del av en byggnad som innehåller PCB-Haltiga material

Bakgavellyft
För att få använda bakgavellyft måste föraren ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd. kunskaper om säker användning av bakgavellyft ska vara dokumenterade. Vår webbaserade kurs som gör det möjligt att dokumentera teoretiska kunskaper.

Trycksatta anordningar
De nya föreskrifterna heter Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3 och gäller fr.o.m. den 1 december 2017. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner. Kursen vänder sig till alla som berörs av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av trycksatta anordningar.

Liftutbildning/Mobila arbetsplattformar. Grund/Rep.
Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning med godkänt resultat får deltagaren ett certifikat som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och ska sedan förnyas.

Arbete på väg APV 1 och 2 (1.1, 1.2, 1.3, 2.1)
För att agera flaggvakt måste 1.3 kompletteras med en flaggvakts-utbildning.

ADR 1.3 – Farligt gods
Utbildning av personer delaktiga vid transport och förflyttning av farligt gods.

Härdplast och Allergiframkallande kemiska produkter
Denna utbildning syftar till att ge deltagarna kunskap om lagar och regler för hantering och härdplast. Deltagaren kommer även att få ökad kunskap om kemiska hälsorisker, härdplaster och härdplast komponenter och medicinska hälsorisker vid härdplast arbete.

Fallskyddsutbildning – Räddning och evakuering
Att arbeta på hög höjd medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Syftet med utbildningen är att öka medvetenheten hos deltagarna och säkerhetsställa en trygg arbetsmiljö.

ESA Instruerad person (Kommer inom kort)
ESA Instruerad person riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning och behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet är organiserat och bli medveten om de elrisker som kan förekomma.

Säkra lyft
Utbildning för lastkopplare och signalmän.

Allmän ställning
Denna utbildning motsvarar kraven för ställning till en arbetshöjd om 9 meter.

BAS P/u – Byggarbetsmiljösamordnare
Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och en för utförande (BAS-U) som ska utses av byggherren. Den som utses ska kunna styrka utbildning och erfarenhet för att inneha rollen. Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS-P och BAS-U.


Våra webbaserade utbildningar är godkända precis som en traditionell kurs och bygger på dokumenterade kunskaper enligt gällande föreskrifter och standarder. Utbildningarna följer alla krav och regler som myndigheter, arbetsmarknadsparter ställer.

Vissa utbildningar finns på ett flertal språk, kontakta oss för mer information.

Eftersom att vi är ackrediterade via ID06 så går dessa utbildningar att koppla mot ert unika ID06-kort

Kontaktperson – Bothniagruppen E-Learning
Linus Josefsson
Tel/sms: +46 72-557 35 52
Mail: linus@bothniagruppen.se