0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Vi på Bothniagruppen är så stolta att få presentera denna ledarskapsutbildning tillsammans med Gottlandsakademin och Stina Hansson!
____________________________________________________________________________________________
Att leda och inspirera andra– utbildning för dig som leder i grupper och team

Att ha en ledarroll utan att ha chefsuppdrag såsom Grupp- Team-, Arbetsledare
Ledarskap är att hjälpa andra att nå sina och organisationens mål och att genom det växa som medarbetare och som individer. Att leda utan att ha chefsmandat innebär en särskild utmaning. Ledaren behöver färdigheter och verktyg för att få med sig gruppen och medarbetarna. Ledarens förmåga att svetsa samman teamet och bygga relationer har stor betydelse för gruppens utveckling och för att effektivisera arbetet och nå de mål som är satta.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till teamledare, samordnare, projektledare, biträdande chefer och andra som i sin roll har ledaruppdrag utan att ha formellt chefsmandat. De har intresse och ambition att vägleda sina medarbetare i möjligheten att se och utveckla deras egna förmågor i arbetsvardagen och skapa en god och hållbar arbetssituation för medarbetarna.

Utbildningen passar även dig som har en tjänst som ställer krav på tydlig kommunikation eller innebär ett konsultativt arbetssätt exempelvis handledare, HR konsulter och upphandlare.

Utbildningens mål
Den här utbildningen ger dig som ledare olika perspektiv på ledarskap. Du kommer att få möjlighet att reflektera över kontext för ledarskap och vikten av förståelsen av den. Du kommer att få både teorier och verktyg i ledarskap, förändringsledning och kommunikation, coachning, konflikthantering och feedback för att leda dina medarbetare mot utveckling.

Utbildningen bereder dig också möjligheter att reflektera och diskutera ledarrollen ur olika perspektiv och att öva olika metoder och verktyg för ledarskap.

Utbildningens innehåll
– Skillnaden mellan att vara chef och ledare.
Position eller relation-vad ger ledaren mandat?

– Perspektiv på ledarskap
Uppgifts eller relationsorienterat ledarskap? Kommunikativt ledarskap? Vad fungerar bäst? Funktionella teorier i ledarskap för att finna ett situationsanpassat och välfungerande ledarskap i arbetsgruppen.

– Förändringsledning
Att leda i förändring och hur förstå medarbetares reaktioner på förändringsprocesser. Teori och verktyg för att leda och planera i förändring.

– Gruppers utveckling och gruppdynamik
Teori utifrån FIRO och Susan Wheelan.
Hur utvecklas och mognar grupper? Hur kan jag bäst möta gruppens skiftade behov av ledarskap för att skapa ett effektivt och välmående team?

Samtal som verktyg i ledarskap
Samtalsmetodik. Coachande samtal och Det svåra samtalet.

Kommunikation och kommunikationsstilar.
Vad bidrar till och underlättar god kommunikation i grupper och på arbetsplatser. Har min kommunikationsstil som arbetsledare/ teamledare betydelse för hur gruppen fungerar och utvecklas? Relationsorienterad kommunikation.

Konflikthantering
Teori och verktyg för att förstå, hantera och komma vidare i konflikter i arbetsgruppen och i teamet. Intressebaserad konflikthantering och CMI-Conflict Mode Instrument

Feedback
Återkoppling i arbetslaget utifrån jag-budskapet. Teori, metod och verktyg för att ge och ta emot feedback.

Beteendestil
Enklare screening för er beteendestil kommer göras

Upplägg

Upplägget nedan är ett sammanhållet program med 2 dagars utbildning (heldagskoncept 08.30-16.30) för ledare med särskilt intresse att utveckla och bidra till ett gott ledarskap och genom det bidra till gruppers utveckling och till ökad effektivitet. Upplägget för utbildningen håller fokus på kunskaper som bidrar till ett hållbart och ansvarsfullt ledarskapskap där självinsikt samt kunskap om gruppdynamik, förändringsledning, kommunikation, konflikthantering och feedback utgör grundstenarna.

Utgångspunkten är att deltagarna med enkelhet ska kunna följa det pedagogiska upplägget och den röda tråden under hela utbildningen. Målet är att deltagarna efter genomgången utbildningsinsats ska ha fått teori och fördjupning i kombination med möjligheter att reflektera över medarbetarskapets olika delar och perspektiv. Utrymme lämnas också till deltagarna för erfarenhetsutbyte med varandra och för möjligheten att lära känna varandra.

Förslagets alla delar främjar och beaktar perspektiv på jämställdhet för kvinnor och män, beaktar och möjliggör funktionsnedsattas möjligheter att delta på lika villkor. I förslaget har också sociala och etiska krav vägts in.

Datum och ort
2-3 oktober i Luleå

Deltagaravgift
10 450 inkl. dagskonferens, kursmaterial, intyg.
Plats och lokal
Meddelas vid anmälan
Anmälan/frågor
Via telefon eller mail
0920-22 25 52, info@bothniagruppen.se
Bokningsvillkor
Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till en kollega.
Avbokning 

Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart debiteras 0 % av avgiften. -Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart debiteras 100 % av avgiften.

Utbildningledare – Stina Hansson

Vi har endast 15 utbildningsplatser per utbildningsomgång.